Tel: Stockholm: 08-410 05 220 | Malmö: 010-160 99 00

|

E-mail: info@hsadvokatbyra.se

Arvode/villkor

Vi åtar oss uppdrag från dig som klient och enligt förordnanden från domstolar och myndigheter inom bland annat familjerätt,
brottmål, migrationsrätt och socialrätt.

Vid uppdrag debiterar HS Advokatbyrå arvoden på timbasis. Vårt arvode för år 2021 är 2200 SEK inkl. moms per timme.

Om du tillerkänns ett offentligt biträde eller målsägandebiträde, bekostas ombudsarvodet helt av staten. Vid andra fall, i ärenden där rättsskydd eller rättshjälp aktualiseras, bekostar du en självrisk eller en rättshjälpsavgift beroende på villkor och förutsättningar. Vi hjälper dig att utreda dina möjligheter till rättsskydd och rättshjälp.

Kontakta oss på 08-410 05 220 för ett möte så reder vi ut ditt ärende. Vi åtar oss inte uppdrag direkt per mejl eller fax.
Ett uppdrag åtas enbart efter telefonsamtal och överenskommelse.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Om du är konsument kan Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd under vissa förutsättningar pröva arvodestvister och andra ekonomiska krav som riktas mot en advokat eller en advokatbyrå. För mer information om det alternativa tvistelösningsförfarandet och förutsättningarna därför se https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/, eller kontakta Konsumenttvistnämnden med adress; Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

GDPR
Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)
HS Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av (i) samtycke, (ii) att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås, (iii) att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar HS Advokatbyrå, (iv) att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person, (v) att utföra en uppgift av allmänt intresse (t ex som offentlig försvarare) eller (vi) av att det är nödvändig för ändamål som rör HS Advokatbyrås eller tredje parts intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern-eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar HS Advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från HS Advokatbyrå om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi skäliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån motsvarar den inom EU/EES.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen
(www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Kontakta oss på info@hsadvokatbyra.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är HS